Керування дозволамиКерування дозволами

Як створити громадську організацію

ГО.pngКрок №1. Проведення загальних зборiв та затвердження статуту
(мiнiмальний склад учасникiв - не менше 3 осiб.)
До порядку денного обовязково повинні бути включені питання: 
• про заснування ГО та затвердження її назви;
• про затвердження статуту ГО;
• про обрання керiвних органiв ГО;

Протокол, який пiдписується головуючим на зборах та секретарем, має мiстити чiтко викладене рiшення зборiв про вищезазначені питання. Також на зборах потрібно зібрати вiдомостi про засновникiв організації. ( прiзвище, iм'я, по-батьковi особи, рiк народження, мiсце постiйного проживання, iдентифiкацiйнi коди кожного iз засновникiв)

Статут організації повинен містити положення передбачені ст.13 Закону України «Про об'єднання громадян», зокрема:
а) назва об'єднання громадян (повну, а також скорочену), його статус та юридичну адресу;
б) мета та завдання об'єднання громадян;в) умови і порядок прийняття в члени об'єднання громадян, вибуття з нього;
г) права і обов'язки членів (учасників) об'єднання;
д) порядок утворення і діяльності статутних органів об'єднання, місцевих осередків та їх повноваження;
е) порядок надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;
є) порядок внесення змін і доповнень до статуту;
ж) порядок припинення діяльності об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.У статуті також можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об'єднання громадян. 

Крок №2. Реєстраційна служба Вінницького міського управління юстиції Вінницької області

Крок №3. Управління статистики
Крок №4. Державна податкова адміністрація

 Увага! Процедура реєстрації у м. Вінниці здійснюється через Територіальне відділення Центру адміністративних послуг "Прозорий офіс" (Вишенька) за адресою: м. Вінниця, пр. Космонавтів,30, І-й поверх

Час прийому відвідувачів (прийом/видача документів, консультування)

понеділок-четвер з 09.00 год. до 16.30 год. без перерви

п'ятниця (передсвяткові дні) з 09.00 год. до 15.30 год. без перерви;

вихідні дні – субота, неділя, святкові та неробочі дні

Адреса: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 59,  тел.0(432) 59-53-74


Легалізація громадської організації шляхом повідомлення
(Дуже простий та зручний спосіб , але має ряд суттєвих недоліків - органiзацiя не одержує статусу юридичної особи i не може бути суб'єктом цивiльно-правових вiдносин)
Подається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище, ім'я, по батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, назва організації i місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку. (Пiдписи повиннi бути нотарiально посвiдченi. Заяву найкраще взяти з собою до нотаріуса в електронному вигляді, адже друкуватись вона буде на його бланку.

 Легалiзацiя ГО шляхом реєстрації.
Перелік документів необхідних для реєстрації:
1. Заява  (Пiдписи повиннi бути нотарiально посвiдченi. Заяву найкраще взяти з собою до нотаріуса в електронному вигляді, адже друкуватись вона буде на його бланку. зразок заяви про реєстрацію.docзразок заяви про реєстрацію.doc
2. Статут в двох примiрниках;
3. Протокол загальних зборiв, якi прийняли статут; зразок протоколу установчих зборів.docxзразок протоколу установчих зборів.docx
4. Вiдомостi про склад керiвництва центральних статутних органiв (iз зазначенням прiзвища, iменi, по-батьковi, року народження, мiсця постiйного проживання, посади, місця роботи) зразок відомостей про керівні органи.docxзразок відомостей про керівні органи.docx
5. Данi про наявнiсть або відсутність мiсцевих осередкiв, пiдтвердженi протоколами конференцiй (зборiв);
6. Документ про сплату реєстрацiйного збору (в залежностi вiд статусу ГО сума збору буде різною).
7. Вiдомостi про засновникiв об'єднання громадян або спiлок об'єднань громадян (для громадян - iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi, року народження, мiсця постiйного проживання; для спiлок об'єднань громадян - назви об'єднання, мiсцезнаходження вищих статутних органiв, а також доданням копiї документа про легалiзацiю);
8. Документ, який підтверджує місцезнаходження ГО - довідка (з жеку) про адресу ГО (якщо там проживає сім'я, то має бути заява від інших членів, що вони не проти) або договір оренди(найму)
9. Реєстраційна картка форма №1

Після надання вищезазначеного переліку документів Вам зообовязані протягом семи робочих днів видати копiю свiдоцтва про реєстрацiю та завірену копію статуту з усіма необхідними відмітками.

З повною інформацією щодо реєстрації та зразками документів можна ознайомитися на сайті Державної реєстраційної служби України за електронною адресою  http://www.drsu.gov.ua/show/10202


Крок №5 Одержання дозволу на виготовлення печатки
Потрібно одержати дозвiл у дозвiльнiй системi УМВС.

Перелік документів необхідних для дозволу: 
- заяву на iм'я начальника дозвiльної системи про виготовлення печатки та штампiв з ескiзами по 2 примiрника на кожну печатку або штамп;
- нотарiально посвiдчену копiю свiдоцтва про реєстрацiю ГО;
- виписку iз статуту ГО (частини, що стосується права ГО мати печатки або штампи) за пiдписом керiвника ГО;
- оригiнали статуту та свiдоцтва про реєстрацiю ГО;
- квитанцiю про сплату збору за надання дозволу.
Як правило дозвiл на виготовлення печатки надається через тиждень пiсля подачi документiв. 
На оригiналi свiдоцтва про реєстрацiю ставиться вiдповiдний штамп про надання дозволу i повертається по одному примiрнику ескiзiв печатки i штампiв з вiдмiткою про дозвiл на їх виготовлення. 

Крок №6. Виготовлення печатки
Замовити виготовлення печатки i штампiв можна у рiзних фiрмах за наявностi дозволу. Термiн виготовлення складає як правило вiд 1 години до 1 дня.

Крок №7. Пенсiйний фонд України
Необхідно за умови використання Вашою організацією найманої праці 
Перелік документів необхідних для реєстрації:
1. копiя статуту ГО;
2. Копiя свiдоцтва про реєстрацiю;
3. копiядовiдки з управлiння статистики про взяття на облiк ГО.
4. Заява про реєстрацiю (оформляється у самому фондi)

Крок №8. Фонди соцiального страхування
Необхідно за умови використання Вашою організацією найманої праці 
 Необхідні документи :
1. копії статуту ГО;
2. копії свiдоцтва про реєстрацiю ГО.

Реєстрація у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Термін розгляду: не пізніше наступного дня з дня подачі документів.

Реєстрація у Фонді соціального страхування на випадок безробіття
Термін розгляду : не пізніше наступного дня з дня подачі документів.

Реєстрація у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
Термін розгляду: не пізніше наступного робочого дня з дня фактичного отримання відомостей від державного реєстратора

Крок №9. Вiдкриття банкiвського рахунку (за бажанням)
Необхiднi такi документи:
1. заява на iм`я керуючого банком чи його вiддiлення про вiдкриття рахунку для вашої ГО;
2. протокол установчих зборiв ГО;
3. вiдомостi про засновникiв ГО;
4. наказ (рiшення, протокол) про призначення (обрання)
5. виконавчого керiвника ГО;
6. наказ про призначення головного бухгалтера ГО;
7. нотарiально посвiдчена копiя статуту ГО;
8. нотарiально посвiдчена копiя свiдоцтва про реєстрацiю;
9. довiдка про взяття на облiк вiд управлiння статистики;
10. довiдка про взяття на облiк вiд податкової адмiнiстрацiї;
11. карточка iз зразками пiдписiв керiвника та головного бухгалтера, яким надано право пiдпису фiнансових документiв.
12. У банку ви укладаєте договiр про обслуговування банком вашої ГО, сплачуєте збiр за вiдкриття рахунку.

Якщо ви виконали всi необхiднi кроки по реєстрацiї ГО:
1) на оригiналi вашого статуту мають стояти штампи державної податкової адмiнiстрацiї, пенсiйного фонду України, фонду соцiального страхування;
2) на оригiналi свiдоцтва про реєстрацiю ГО має стояти штамп дозвiльної системи УМВС;
3) у вашiй папцi докуметiв ГО мають бути пiдшитi:
протокол установчих зборiв про утворення ГО,
вiдомостi про засновникiв ГО, 
накази про призначення керiвника i головного бухгалтера ГО,
копiї документiв, одержаних в управлiннi статистики, банку, фондах пенсiйному та соцiального страхування;
4) у вас є кругла печатка ГО, штампи i бланки (необов'язково);
5) ваша ГО має постiйний розрахунковий рахунок, а керiвник та головний бухгалтер мають перепустки до банку, де обслуговується ваша ГО.